İSGB ve OSGB Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TEBLİĞ

(9 Aralık 2009 tarihli ve 27427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluş ve işleyişi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri için başvuru usulleri ve istenilen belgeler, belgelendirme ve çalışma esaslarına dair alınacak tedbir ve uygulamaları kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             b) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

             c) İSGB: İşyeri sağlık ve güvenlik birimini,

             ç) Kanun: 4857 sayılı İş Kanununu,

             d) OSGB: Ortak sağlık ve güvenlik birimini,

             e) Yönetmelik: 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliği,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

             İşyeri sağlık ve güvenlik birimi

             MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin yayımından önce işyeri sağlık birimleri bulunan işverenler bu birimlerini İSGB olarak düzenleyeceklerdir. Bu birimlerde; 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan bütün işyerlerinde en az bir işyeri hekimi, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde ise en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

             (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, işyerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere işverence hekim dışındaki diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

             (3) Ancak;

             – Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 (bin) ve daha fazla işçi çalıştıran,

             – Tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 (yediyüzelli) ve daha fazla işçi çalıştıran,

             – Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 (beşyüz) ve daha fazla işçi çalıştıran

             işverenler işyerlerinde İSGB kurmakla yükümlüdür. Bu işyerlerinde işyeri hekimi ve sanayiden sayılan işlerde ise iş güvenliği uzmanı tam gün çalıştırılır. Tehlike sınıfına göre yukarıda belirtilen sayıların altında işçi çalıştıran işverenler ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin tamamını dışardan aldığı takdirde işyerlerinde bir ilkyardım ve acil müdahale odası ve bir ilkyardımcı bulunduracak, ayrıca Yönetmelikte öngörülen bina ve donanım şartı aranmayacaktır.

             (4) Devlet memuru olarak çalışırken kendi kurumunda işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak İSGB’degörevlendirilen kişilerin görevlendirme yazıları Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (5) Bir işyerinde kurulan İSGB bir başka işyerine de hizmet vermek istediği takdirde aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde düzenlenen OSGB yetkilendirme işlemlerine tabidir.

             (6) İSGB’ye ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir.

             İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili örnekler

             Örnek 1: Asıl işveren – alt işveren ilişkisi bulunan ve sanayiden sayılan, ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde devamlı olarak 530 işçi çalıştıran asıl işveren ile bu işletmedeki alt işverenin 55 işçisinin bulunması halinde; asıl işveren İSGB’de tam gün bir işyeri hekimi ile en az biri (A) sınıfı olmak üzere iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

             Aynı işyeri içinde faaliyet gösteren alt işverenler; asıl işverenin izni ile işçi sayısı oranında masraflara katılarak asıl işveren tarafından kurulan İSGB’den yararlanabilir.

             İSGB’de tam gün çalışan işyeri hekimi ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı sadece asıl işverenin koruyucu ve önleyici hizmetlerini vermekle yükümlüdür. Bunun dışında asıl işverenin kalan 30 işçisi ve alt işverenin 55 işçisi olmak üzere toplam 85 işçi için İSGB’de Yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ilave işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

             Yukarıdaki örnekteki alt işverenin işçi sayısının 50’nin altında olması halinde; işçilerin periyodik sağlık kontrolleri İSGB’de görevli işyeri hekimlerince yapılabilir. Bu hizmetlere yönelik ücretler asıl işverenlerle yapılacak mutabakata göre belirlenir. Hizmet sürelerinin hesaplanmasında alt işverenlere ait işçi sayıları, işyeri hekimleri ile yapılan sözleşmede dikkate alınır.

             Örnek 2: Bir işyerinde 45 işçi, alt işveren işyerinde de 40 işçi bulunması halinde her iki işvereninde İSGB kurma mecburiyeti yoktur.

             Ancak asıl işverenin işçi sayısı 50’nin altında, alt işverenin işçi sayısının ise 50’nin üstünde olması durumunda; alt işveren tarafından İSGB kurma zorunluluğu vardır. Bunun için asıl işveren, alt işverene yer göstermek zorundadır. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı işyeri ile ilgili olarak Kanundan doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu sorumluluk alt işverenin sadece asıl işverenin o işyerindeki çalışma mekânı ve o işyerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçiler ile sınırlıdır.

             Ortak sağlık ve güvenlik birimi

             MADDE 5 – (1) OSGB’nin kurucularından biri veya yöneticisi işyeri hekimi veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak zorunda olup OSGB kurma talebinde işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Bir OSGB’de kurucu ortak olan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı, yeni kurulacak veya kurulmuş olan başka bir OSGB’ye kurucu ortak olamayacaktır. Kurucu olmayan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının tam süreli iş sözleşmesi ile istihdam edildiği belgelendirilir. OSGB’de istihdam edilmesi zorunluluğu bulunan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının işten ayrılması halinde bir başka işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının istihdam edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 15 gün içinde bu noksanlığı yerine getirmeyen OSGB’ninyetki belgesi Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince iptal edilir.

             (2) OSGB, hizmet verdiği işyerlerinin tehlike sınıfı ve işçi sayısını dikkate alarak geçerli ve uygun belgeye sahip yeterli sayıda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam edecektir. Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla OSGB tarafından sunulan hizmetlerin aynı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilmesi esastır.

             (3) OSGB’de işyeri hekimine ve iş güvenliği uzmanına yardımcı olacak (kayıtların tutulması, istatistikî bilgilerin derlenmesi ve yazışmaların yapılması ve benzeri) işlerin yürütülmesi için diğer sağlık personeli istihdam edilebileceği gibi uzmanlık gerektirmeyen işleri yürütmek üzere yetkin personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır.

             (4) OSGB, günün teknolojisine ve gereklerine uygun bir alt yapıya sahip olmalıdır. Bina ve donanıma ilişkin hususlar Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartları tam olarak karşılamalı ve Yönetmeliğin Ek-1’inde sayılan araç ve gereçlerle donatılmalıdır. Aksi takdirde yetkilendirme yapılmayacaktır.

             (5) Yetkilendirilen OSGB’ler verdikleri hizmetleri bir başka OSGB’ye devredemezler. Ancak OSGB’ninfaaliyetine son vermesi veya yetkisinin iptal edilmesi durumunda,  işyerine ve işçilerine ait bütün bilgi ve belgeleri ilgili işverene iade eder.

             (6) Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB’ler az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 (bin) ve daha fazla işçi çalıştıran,  tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 (yediyüzelli) ve daha fazla işçi çalıştıran, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 (beşyüz) ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleriyle hizmet sözleşmesi yapamazlar. Ancak, bu işyerlerinde İSGB kurarak alt işveren olarak hizmet verebilirler. Kurulan İSGB’de işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetlerinin devamlı olarak aynı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilmesinden hizmeti alan ve bu hizmeti verenler birlikte sorumludurlar.

             (7) OSGB yetkilendirme işlemleri; kurulu bulunduğu adrese göre yapıldığından adres değişikliğinde, yetkilendirme işlemleri tekrar edilir.

             (8) İSGB ile OSBG’leri her yıl hazırlanan yıllık değerlendirme raporlarını en geç takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Yıllık değerlendirme raporları Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen örneğine uygun olarak hazırlanır. Genel Müdürlüğe gönderilen yıllık değerlendirme raporları, yazılı olarak ve elektronik ortamda iletilir.

             (9) OSGB’ye ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir.

             Ortak sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili örnek

             Örnek: Bir OSGB; 90, 120 ve 160 işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan üç işyeri ile 180 ve 200 işçi çalıştıran tehlikeli sınıfta yer alan iki işyeri ve 240 işçisi olan çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri ile sözleşme yapmıştır. Buna göre;

             İş Güvenliği Uzmanı

             90 işçi-az tehlikeli          12 saat + [(90×5/60) = 7 saat 30 dakika] = 19 saat 30 dakika/ay

             120 işçi-az tehlikeli        12 saat + [(120×5/60) = 10 saat] = 22 saat/ay

             160 işçi-az tehlikeli        12 saat + [(160×5/60) = 13 saat 20 dakika] = 25 saat 20 dakika/ay

             180 işçi- tehlikeli            24 saat + [(180×5/60) = 15 saat] = 39 saat/ay

             200 işçi- tehlikeli            24 saat + [(200×5/60) = 16 saat 40 dakika] = 40 saat 40 dakika/ay

             240 işçi- çok tehlikeli     36 saat + [(240×10/60) = 40 saat] = 76 saat/ay

             İşyeri Hekimi

             90 işçi-az tehlikeli          12 saat + [((90/10)x30/12) =  23 dakika] = 12 saat 23 dakika/ay

             120 işçi-az tehlikeli        12 saat + [((120/10)x30/12) =  30 dakika] = 12 saat 30 dakika /ay

             160 işçi-az tehlikeli        12 saat + [((160/10)x30/12) =  40 dakika] = 12 saat 40 dakika/ay

             180 işçi-tehlikeli             24 saat + [((180/10)x60/12) = 1 saat 30 dakika] = 25 saat 30 dakika/ay

             200 işçi-tehlikeli             24 saat + [((200/10)x60/12) = 1 saat 40 dakika] = 25 saat 40 dakika/ay

             240 işçi-çok tehlikeli      36 saat + [((240/10)x90/12) = 3 saat] = 39 saat/ay

             Elde edilen sonuçlara göre, bu OSGB’de en az bir tanesi (A) sınıfı olmak üzere 222 saat 30 dakika görev yapacak iki iş güvenliği uzmanı ve 127 saat 43 dakika saat görev yapacak bir işyeri hekiminin istihdam edilmesi gerekmektedir.

             Bu OSGB’nin hizmet vereceği çok tehlikeli işyerindeki işçi sayısına göre (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hizmet borcu en az 76 saat, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hizmet borcu 79 saat 40 dakika ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı hizmet borcu 66 saat 50 dakika/ay’dır.

             Kuruluş şartları bakımından tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam edildiğinden başka firmalar ile sözleşme yapılmadığı takdirde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı (A) sınıfı ise kuruculara ek olarak 42 saat 30 dakika çalışacak ikinci bir iş güvenliği uzmanı daha istihdam edilmesi gereklidir.

             Bu hizmetlerin hizmet verilen işyerlerinin çalışma saatleri dikkate alınarak düzenlenmesinden OSGB’lersorumlu olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri ve Çalışma Süreleri

             Başvuru işlemleri

             MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında kurulacak OSGB’lere yönetici olarak atanacak iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin görevlendirilmesine ilişkin resmi onay belgesi başvuru dosyasına eklenir.

             (2) OSGB kurucularında aranacak belgelerden işyeri hekimliğine ilişkin tarihsiz belgeler geçersiz kabul edilir.

             (3) Aynı mekân içinde OSGB ve eğitim kurumu için yetkilendirme taleplerinde, Yönetmelikte belirtilen hususların ayrı ayrı yerine getirilmesi gereklidir.

             (4) OSGB ve eğitim kurumu yetkilendirme başvurularında dosya üzerinde eksiklik bulunanlar yerinde incelemeye tabi tutulmazlar.

             (5) Yetkilendirme zorunluluğu bulunmayan eğitim kurumlarının yetkilendirme zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ve/veya özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yaparak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermeleri, ancak Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmeleri şartıyla mümkündür. Aksi halde bu eğitimler sonucu verilen belgelere sahip olan adaylar,  yapılacak sınavlara giremezler.

             (6) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendinde belirtilen “üniversitelerin fizik ve kimya bölümü” ifadesi ile üniversitelerin fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümü mezunları, “üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği bölümü” ifadesi ile üniversitelerin meslek yüksek okullarındaki iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar tanımlanmıştır. Bunların dışında teknik öğretmen diplomasına sahip olanlar hariç diğer bölüm veya program mezunlarının müracaatları kabul edilmez.

             (7) OSGB ve eğitim kurumu yetkilendirme başvurularında eklenecek zorunlu belgeler ayrıca elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir.

             (8) Kişi, kurum ve kuruluşların başvurularında Bakanlıkça belirlenen belge/yetki belgesi ücretini ödemeyenlerin belgelendirme/yetkilendirme işlemleri yapılmaz. Belgelere ilişkin ücretler Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan hesap numarasına yatırılır. İşlemi tamamlanmış olan belge ücretleri iade edilmez.

             İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri

             MADDE 7 – (1) İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri Yönetmeliğin 31 inci maddesiyle, iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri ise aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesiyle belirlenmiştir. Buna göre konuya ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir.

             İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma sürelerine ilişkin örnekler

             Örnek 1:

             a) İşyeri hekimleri için:

             1) Az tehlikeli sınıftaki 50 işçi çalışan bir işyerinde:

             –  Sağlık gözetimi için ayda en az 12 saat,

             –  İşe giriş ve periyodik muayeneler ile eğitim için on işçiye yılda en az 30 dakika,

             –  Bir işçi için yılda 3 dakika, 50 işçi için yılda 150 dakika = 2 saat 30 dakika,

             –  150 dakika yani 2 saat 30 dakikayı da 12 aya böldüğümüzde aylık ilave süre 13 dakika,

             Toplam 12 saat, 13 dakika/ay’dır.

             2) Tehlikeli sınıftaki 50 işçi çalışan bir işyerinde:

             –  Sağlık gözetimi için ayda en az 24 saat

             –  İşe giriş ve periyodik muayeneler ile eğitim için on işçiye yılda en az 60 dakika olursa

             –  Bir işçi için yılda 6 dakika, 50 işçi için yılda 300 dakika = 5 saat,

             –  300 dakika yani 5 saati de 12 aya böldüğümüzde aylık ilave süre 25 dakika,

             Toplam 24 saat, 25 dakika/ay’dır.

             3) Çok tehlikeli sınıftaki 50 işçi çalışan bir işyerinde:

             Sağlık gözetimi için ayda en az 36 saat,

             –  İşe giriş ve periyodik muayeneler ile eğitim için on işçiye yılda en az 90 dakika olursa

             –  Bir işçi için yılda 9 dakika, 50 işçi için yılda 450 dakika = 7 saat 30 dakika,

             –  450 dakika yani 7,5 saati de 12 aya böldüğümüzde aylık ilave süre 38 dakika,

             Toplam 36 saat, 38 dakika/ay’dır.

             b) İş güvenliği uzmanları için:

             1) Az tehlikeli sınıftaki (C, B ve A Grubu Uzman) 50 işçi çalışan bir işyerinde:

             –  Ayda en az 12 saat

             –  İşçi başına ayda en az 5 dakika,

             –  Bir işçi için ayda 5 dakika, 50 işçi için ayda 250 dakika = 4 saat 10 dakika,

             Toplam 16 saat, 10 dakika/ay’dır.

             2) Tehlikeli sınıftaki (B ve A Grubu Uzman) 50 işçi çalışan bir işyerinde:

             Ayda en az 24 saat,

             –  İşçi başına ayda en az 5 dakika,

             –  Bir işçi için ayda 5 dakika, 50 işçi için ayda 250 dakika = 4 saat 10 dakika,

             Toplam 28 saat, 10 dakika/ay’dır.

             3) Çok tehlikeli sınıftaki (sadece A Grubu Uzman) 50 işçi çalışan bir işyerinde:

             Ayda en az 36 saat,

             –  İşçi başına ayda en az 10 dakika,

             –  Bir işçi için ayda 10 dakika, 50 işçi için ayda 500 dakika = 8 saat 20 dakika’dır.

             Toplam 44 saat, 20 dakika/ay’dır.

             Örnek 2:

             a) İşyeri hekimi:

             – Az tehlikeli sınıfta bulunan ve 453 işçi çalıştıran işyerinde ayda 12 saat + 113 dakika = 12 saat +1 saat + 53 dakika işyeri hekimini işyerinde görevlendirmek zorundadır. Buna göre işyeri hekiminin ayda 13 saat 53 dakika çalışması gerekir.

             – Tehlikeli sınıfta bulunan ve 453 işçi çalıştıran işyerinde ayda 24 saat + 226 dakika = 24 saat + 3 saat, 46 dakika işyeri hekimini işyerinde görevlendirmek zorundadır. Buna göre işyeri hekiminin ayda 27 saat 46 dakika çalışması gerekir.

             – Çok tehlikeli sınıfta bulunan ve 453 işçi işyerinde ayda 36 saat + 339 dakika = 36 saat + 5 saat, 39 dakika işyeri hekimini işyerinde görevlendirmek zorundadır. Buna göre işyeri hekiminin ayda 41 saat 39 dakika çalışması gerekir.

             b) İş güvenliği uzmanı:

             – Az tehlikeli sınıfta bulunan ve 453 işçi çalıştıran işyerinde ayda 12 saat + 2265 dakika = 12 saat +37 saat + 45 dakika en az (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanını işyerinde görevlendirmek zorundadır. Buna göre iş güvenliği uzmanı ayda 49 saat 45 dakika çalışması gerekir.

             – Tehlikeli sınıfta bulunan ve 453 işçi çalıştıran işyerinde ayda 24 saat + 2265 dakika = 24 saat + 37 saat, 45 dakika en az (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanını işyerinde görevlendirmek zorundadır. Buna göre iş güvenliği uzmanı ayda 61 saat 45 dakika çalışması gerekir.

             – Çok tehlikeli sınıfta bulunan ve 453 işçi çalıştıran işyerinde ayda 36 saat + 4530 dakika = 36 saat + 75 saat, 30 dakika (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanını işyerinde görevlendirmek zorundadır. Buna göre işyeri hekiminin ayda 111 saat 30 dakika çalışması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol ve Denetim

             OSGB’ler ve eğitim kurumlarının kontrolü ve denetimi

             MADDE 8 – (1) OSGB veya eğitim kurumu olarak faaliyet göstermek isteyenlerin yerinde inceleme işlemlerinde en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürede eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.

             (2) Kuruluş kanunlarında herhangi bir tereddüde yer vermeden işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler Bakanlığımızdan yetki almadan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi düzenleme hakkına sahiptirler. Ancak bu kurum ve kuruluşlar ile eğitim düzenlemek isteyen üniversiteler, düzenleyecekleri eğitim programını ve eğiticilerini Genel Müdürlüğe onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük bu kurumlarda yürütülen eğitimi onaylanan program çerçevesinde yerinde izlemeye yetkilidir.

             (3) Eğitim kurumları, eğitim ve sınav komisyonu kararı ile belirlenen program,  verilecek derslere uygun eğitici ve belgelendirilmiş eğitici ile eğitim programını yürütmek zorundadır. Kontrollerde aksi sabit olan kurum ve kuruluşların yetkileri askıya alınır. Bu durumda eğitim verilen adaylara ait sorumluluk eğitim kurumuna aittir.

             (4) Eğitim programı onaylatılırken programda görev alacak eğiticilerin listesi Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Bu bildirimde kurumlar isterlerse yedek eğiticileri de bildirebilirler. Mücbir nedenlerle eğiticilerde bir değişiklik olması halinde 24 saat içinde Genel Müdürlüğe yazı, faks veya isggm@csgb.gov.tr e-posta adresine bilgi vermek zorundadırlar. Eğiticiler ve programla ilgili gerekli bildirimler zamanında yapılmadığı takdirde ilgili kurum yazılı uyarılır, tekrarı halinde yetki belgesi iptal edilir.

             (5) Eğitim kurumları, düzenleyecekleri iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinin belge sınıflamasında adayların katılacakları kurs programlarının taşıyacakları ön şartları aramak zorundadır. Bu konuda, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı işlemlerden doğacak sorumluluk eğitim kurumuna aittir.

             (6) Adayların, teorik eğitiminin %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur. Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Bu sorumluluk eğitim kurumuna ait olup, sorumluluğunu yerine getirmeyen eğitim kurumlarının yetki belgeleri iptal edilir.

             (7) Bakanlık, OSGB’lerin kontrol ve denetiminde yetkilendirme izinlerinin geçerli olup olmadığı, çalışan kişilerin Yönetmeliğe uygun vasıfta olup olmadığı, tehlike sınıflarına uygun hizmet verilip verilmediği, fiziki şartlar ve donanımın yeterliliğinin devam edip etmediği, kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığı ve Kanun ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği gibi hususları yerinde inceleyerek kontrol ve denetimini sağlar.

             (8) Bakanlık, uygulamalı eğitim sürecini takip edecek şekilde denetim programları hazırlayabilir. Denetim sırasında yetkilendirme izinlerinin geçerli olup olmadığı, eğitici ve katılımcılara ait kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığı, eğitim hizmetlerinin Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, eğiticiler, eğitimin süresi, eğitimin içeriği, eğitim mekânı ve onaylanan eğitim programına uyulup uyulmadığı, Kanun ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.

             (9) Denetim sonucu düzenlenen raporun bir sureti Genel Müdürlükçe OSGB ve eğitim kurumu için açılan dosyada muhafaza edilir.

             (10) OSGB ve eğitim kurumlarının denetimi sonucunda noksanlık tespit edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşa yazı ile bildirilir. Tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için en fazla 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda yapılan denetimde noksanlıkların devam etmesi durumunda Yönetmeliğin 17 ve 44 üncü maddelerinde sayılan Yönetmelik maddelerinden her hangi birinin ihlalinden dolayı OSGB veya eğitim kurumlarının yetki belgesi iptal edilir.

             (11) Genel Müdürlük; OSGB’ler, eğitim kurumları, işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticilerinin kaydını tutar.

             (12) Eğitim kurumlarının yetki iptali, gerekçesi belirtilerek yazılı olarak kuruma bildirilir ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma, Vize ve Geçersiz Sayma

             Yetki belgesi alma, vize ve geçersiz sayma

             MADDE 9 – (1) Yetki belgesi alma ve vize işlemlerinde;

             a) OSGB’ler ve eğitim kurumları için Yönetmeliğin üç, dört ve yedinci bölümlerindeki hükümlere uygun olmaları,

             b) Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi ve/veya vize ücretini ödemiş olmaları,

             şarttır.

             (2) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip olmadıkları tespit edilenlerin yetki belgeleri veya vize işlemleri iptal edilir. Bu durumda yetki belgesi alanlar veya vize alanlar herhangi bir hak iddia edemez, hukuki sonuçlarından kendileri sorumludur.

             (3) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesine 30 gün kala vize için müracaat edilmesi gerekmektedir. Vizesi sona erdikten sonra 10 gün içinde vize işlemlerini tamamlamayanların yetki belgesi iptal edilerek, durum en geç 10 gün içinde yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir.

             (4) Yetkilendirilen kurumlar üç yılın sonunda vize için Genel Müdürlüğe başvuracaklardır. Aksi takdirde re’sen yapılacak incelemede vize süresinin bittiğinin belirlenmesi veya yetkilendirme ile ilgili şartlardan en az birinin değişmesi veya bulunmaması halinde yetkilendirme izni askıya alınır.

             (5) Yetki belgesi sahipleri, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

             (6) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde yetki belgesi iptal edilir.

             (7) Eğitim kurumları bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapamaz, tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanamaz. Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler, yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler ve Sınavlar

             İSGB, OSGB ve eğitim kurumlarına ilişkin ortak hükümler

             MADDE 10 – (1) OSGB kurmak isteyen;

             a) Kamu kurum ve kuruluşlarının OSGB yöneticilerinden en az birisinin işyeri hekimi ya da (A), (B) veya (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması,

             b) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının OSGB yöneticilerinden en az birisinin işyeri hekimi ya da (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması,

             c) Vakıf, dernek ve sendikaların OSGB yöneticilerinden en az birisinin işyeri hekimi ya da (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı olması

             gerekmektedir.

             (2) OSGB ve eğitim kurumları hizmetlerini ve yapılan sözleşmelerini alt işverenlere devredemez.

             (3) OSGB veya eğitim kurumu olarak faaliyet gösterilecek yer kiralık ise kira sözleşmesi başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllık süreyi kapsamalıdır. Sözleşmenin başvuru tarihinden en fazla altı ay öncesinde yapılmış olması durumunda bu süre beş yıllık süreden düşülmez.

             (4) İSGB ve OSGB’de görev yapacak işyeri hekimleri için işyeri hekimliği sözleşmesi, devlet memuru olanlar için ise 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanuna göre kurumundan alınan yazı Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (5) İSGB ve OSGB’de görev yapacak iş güvenliği uzmanları için iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (6) OSGB ve eğitim kurumlarının isim ve unvanları Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. Türkçe dışında başka dillerde unvan kullanan OSGB ve eğitim kurumları yetkilendirilmez.

             (7) Başvuru evrakları, işlemleri hızlandırmak için elden teslim edilebilir. Yetki almak isteyen kurum ve kuruluşlar başvuru evraklarının aslı ve fotokopilerini Genel Müdürlüğe getirmeleri halinde tasdikleri yapıldıktan sonra asılları iade edilir.

             (8) OSGB’lerde Yönetmeliğin EK-1’inde belirtilen asgari malzeme ve donanımda noksanlığın bulunması halinde yetki verilmez.

             (9) Genel Müdürlükten yetki/belge alan veya yetkisi/belgesi iptal edilen kişi ve kuruluşlar Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.

             (10) Yetki alan OSGB ve eğitim kurumları, yetki aldıkları mekanda Bakanlıkça yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

             Sınavlar

             MADDE 11 – (1) Sınavlar işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim ve sınav komisyonları tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yapılır.

             (2) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, bir yıl içinde iki sınava daha katılabilir. Bu sınavlar sonucunda başarısız olan veya başarısız sayılan adayların yeniden eğitim programına katılmaları zorunludur.

             (3) Gerek eğitime tabi tutulan, gerekse doğrudan sınava girecek adayların başarılı sayılmaları için ÖSYM veya MEB’e yaptırılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden asgari 70 puan almış olmaları şartı aranır.

             (4) Sınavlara itirazlar sınavı yapan kurum tarafından kendi düzenlemelerine göre sonuçlandırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yenileme Eğitimi ve Belgelendirme

             Yenileme eğitimi

             MADDE 12 – (1) Geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olanlardan belgenin alındığı tarihten itibaren yedi yılını doldurmuş olan işyeri hekimleri, 15/8/2010 tarihine kadar yenileme eğitimine katılmak şartıyla yedi yıllık vize alabileceklerdir. Yenileme eğitimine katılması gerektiği halde katılmayanların belgesi 16/8/2010 tarihinden itibaren geçerli kabul edilmeyecektir.

             (2) Geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesinin alındığı tarihten itibaren yedi yılını doldurmuş olanlar yenileme eğitimine katılmak şartıyla yedi yıllık vize alabilirler.

             (3) Bakanlıkça belirlenen belge yenileme ücretini ödemeyenlerin vize işlemi gerçekleştirilmez.

             Belgelendirme

             MADDE 13 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlerden;

             a) İşyeri hekimliği için tıp fakültesi mezuniyet belgesi veya diploma ve eğitim katılım belgesini,

             b) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için mezuniyet belgesi veya diploma, eğitim katılım belgesi, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belge ile en az beş yıl fiilen görev yaptığını gösteren iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesini,

             c) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için mezuniyet belgesi veya diploma, eğitim katılım belgesi, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belge ile en az iki yıl fiilen görev yaptığını gösteren iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesini,

             ç) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için, mezuniyet belgesi veya diploma ve eğitim katılım belgesini,

             Genel Müdürlüğe ibraz etmeleri gerekmektedir.

             (2) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyen emekli veya görevden ayrılmış iş müfettişleri, mühendis ya da teknik eleman unvanına sahip olmaları gerektiğinden lisans diploması ve hizmet çizelgelerinin onaylı birer örneğini Genel Müdürlüğe ibraz ederler.

             (3) Üniversitelerde tıp, sağlık, mühendislik, hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında ders verenlerden işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyenler onaylı lisans diplomalarının örneği ile en az iki yarıyıl ders verdiğini gösteren akademik birimlerden alınacak resmi yazının asıllarını Genel Müdürlüğe ibraz ederler.

             (4) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyen işyeri hekimi, en az beş yıl işyeri hekimi olarak görev yaptığını gösteren iş sözleşmesini, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı ise en az üç yıl iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığını gösteren iş sözleşmesini Genel Müdürlüğe ibraz ederler.

             (5) İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınan ilkyardım eğitimcisi, eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni belgeleri eğiticilerin eğitimi belgesi olarak kabul edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.