İşyeri Hekimliği

İş yeri hekimi ve sağlık personeli uzmanları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren iş yeri hekimi ve diğer sağlık  personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu beraberinde  işletmeler için bazı yükümlülüklerde getirmiştir. İlk olarak kanunun yürürlüğe girmesi itibariyle 50 kişi ve üzeri personel istihdam eden tüm işletmelere iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Buna ilaveten 01.01.2014 tarihi itibariyle çok tehlikeli ve tehlikeli iş kollarında 1 ile 50 kişi arasında personel istihdam eden tüm firmalar, iş güvenliği uzmanı,iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu gelmiştir. 50 kişiden az ve az tehlikeli sınıflarda ise 01.07.2016 tarihine kadar bu yükümlülükler ertelenmiştir.

6331 sayılı kanunun 26. maddesine göre yukarıdaki yükümlülüklerden;

İşyeri hekimi bulundurmamanın cezası her bir çalışan için aylık 5000 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için kişi başı 5000TL olarak devam etmektedir.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekimi ve sağlık personelinin yapacağı çalışmalar

  • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
  • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
  • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
  • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yönetmelikte belirtilen şekli ile örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
  • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde yönetmelikte istenen örneğine uygun olarak hazırlamak.